แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน  2563

นางสาวพิชชามญช์  บุญจับ
ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาภาษาไทย   สังกัดฝ่าย วิชาการ

ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.  2563

 

นายวรุฒม์  วีระชนประเสริฐ

ปฏิบัติหน้าที่  ครูสอนวิชาภาษาจีน   สังกัดฝ่าย วิชาการ

ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม พ.ศ.  2563

 

นางสาวนวลแพร  นาประจุล

ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม   สังกัดฝ่าย กิจกรรม

ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม พ.ศ.  2563

 

นายนรภัทร  ทับทิมใหญ่

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานช่างเทคนิค  สังกัดฝ่าย อาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  14 กันยายน พ.ศ.  2563

 

นางสาวพรวิกา  กันทะถ้ำ

ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานโภชนาการ  สังกัดฝ่าย บริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2563

 

 

 

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 150 ครั้ง

Keep