แนะนำบุคลากรใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563


แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนธันวาคม  2563

 

นายธีรวุฒิ  สังข์ใหญ่

ปฎิบัติหน้าที่  ครูสอนภาษาไทย  สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

Mrs. Daria Labonina

Theory and Methods of foreign Languages anf cultures Teaching : Far Eastern Federal University

Start work :  23  November  2020 

 

MR. Nicholas Steven Knight  :  EP Teacher 

Bachelor of Science : University of Oregon

Start work :  1  December 2020

Miss. Loraine B. Rubi

Bachelor of Secondary Edudation : Ateneo Dedavao University

Start work :  1  December 2020

 

นางสาวนนทิยา  สุขสวัสดิ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยบาริสต้า  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

นายธนดล ปกรณ์เลิศ   

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ปฎิบัติหน้าที่โครงการนักกีฬาพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 - 10 กุมภาพันธ์  2564

นายจีรศักดิ์ ไทยจันอัด

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปฎิบัติหน้าที่โครงการนักกีฬาพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  30 พฤศจิกายน 2563-19 มีนาคม  2564

 

นายอภิสิทธิ์ ราชกระโทก

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ปฎิบัติหน้าที่โครงการนักกีฬาพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  30 พฤศจิกายน 2563-19 มีนาคม  2564

 

นายจักรกฤษณ์ บุญมาก

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

นายณัฐภัทร ขุนสิงห์

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

 

นายสุภวุฒิ โลกนิมิตร

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปฎิบัติหน้าที่โครงการนักกีฬาพิเศษ   สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2563- 28 กุมภาพันธ์ 2564

นายเกียรติคุณ วัดล้อม

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปฎิบัติหน้าที่โครงการนักกีฬาพิเศษ   สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2563- 28 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวสาธิดา พวงแก้ว

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปฎิบัติหน้าที่งานกิจกรรม  สังกัดฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่  8  ธันวาคม  2563- 26 มีนาคม  2564

นางสาวอักษรศรี  ศิริวัฒน์

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปฎิบัติหน้าที่งานกิจกรรม  สังกัดฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่  8  ธันวาคม  2563- 26 มีนาคม  2564

 

 

 

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 198 ครั้ง

Keep