ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "แนะนำแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย"


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนเก่า)

ที่ส่งใบตอบรับเข้าร่วมเข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการเรียนต่าง ๆ

เข้ารับฟังบรรยายในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 9.00 - 11.00 น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

โดยฝ่ายวิชาการ จัดบรรยายให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่องแนะนำแผนการเรียน

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนต่าง ๆ สามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วยให้บุตรหลานของท่านสามารถเลือกแผนการเรียน

ได้อย่างเหมาะสมรู้ช่องทางในการศึกษาต่อ ตลอดจนปรับตัวกับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

และวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม

 จำนวนผู้อ่าน 94 ครั้ง

Keep