แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม ปลายภาคเรียนที่ 1/2563


        ตามที่โรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 หน่วยงานวัดผลและวิจัยได้จัดให้มีการซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียน "0" ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

1. นักเรียนเช็ครายวิชาที่มีผลการเรียน "0"ของปลายภาคเรียนที่ 1/2563 และขอบข่ายการซ่อมเสริมแต่ละรายวิชาได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน

2. ดำเนินการตามรายละเอียดในขอบข่ายแต่ละรายวิชา หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูผู้สอนตามที่ระบุไว้ในขอบข่ายรายวิชา

3. กำหนดส่งงานตามที่คุณครูประจำวิชากำหนด แต่ไม่เกินวันที่ 29 / ม.ค. /2564

4. กำหนดการซ่อมเสริมปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 23/ธ.ค./2563 - 29/ม.ค./2564

และในวันที่ 23/ธ.ค./2563 งานวัดผลและวิจัย จะแจกเอกสารรายชื่อนักเรียน ให้กับคุณครูประจำวิชา ขอให้คุณครูดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการซ่อมเสริมนักเรียนตามรายละเอียดในขอบข่ายที่ครูกำหนดไว้ (ช่องทางการส่งงานและการติดต่อกับคุณครูอาจปรับได้ตามสถานการณ์ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของครูประจำวิชา)

2. กำหนดส่งงานตามที่คุณครูกำหนด แต่ไม่เกินวันที่ 29/ม.ค./2564

3. คุณครูส่งเอกสารซ่อมเสริมที่หน่วยงานวัดผลและวิจัย วันที่ 1/ก.พ./2564จำนวนผู้อ่าน 168 ครั้ง

Keep