รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564


ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ที่ยังไม่ได้สมัครสอบตามกำหนดที่ผ่านมา

สามารถนำสำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 มาติดต่อเขียนใบคำร้อง

ที่ห้องเลขาผู้อำนวยการ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำนวนผู้อ่าน 385 ครั้ง

Keep