แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564


แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564

 

นายวัฒนา  อภิเรืองฤทธิ์

ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2564

นางสาวสุมิตรา  เวียงสงค์

ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์  2564

นางสาวเสาวลักษณ์  ทรัพย์มีสุข

ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

ตั้งแต่วันที่  8 กุมภาพันธ์  2564

 

Ms. Michelle Lhiz Ugay : EP Teacher

Bachelor of Social Sciences

Start work : 14 December 2020

Mr. Andrew Paul Mullings : EP Teacher

  Bachelor of Elementary Education

Start work : 14 December 2020

Ms. Mary Joyce Ansano Baquilod : EP Teacher

Bachelor of Sceince in Business Education

Start work : 4 January 2021  

Ms. Made Ayu Ardhanariswari : EP Teacher

Bachelor of Literature

Start work : 1 February 2021

Ms. Liza Eapanta Quelitano  : IEP Teacher

Bachelor of Elementary Education

Start work : 1 February 2021
 

นางสาวอังคณา  นระสาร 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแสงธรรม   ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาคริสตศาสนศึกษา  สังกัดสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่ 4  ธันวาคม - 18 กุมภาพันธ์  2564

นางสาวสุภธิดา  วาปีเน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแสงธรรม   ปฎิบัติหน้าที่สอนวิชาคริสตศาสนศึกษา  สังกัดสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่ 4  ธันวาคม - 18 กุมภาพันธ์  2564

 

นายณัฐกิตติ์  ธรรมเวช  

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  สังกัดฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 18  มกราคม - 23 เมษายน  2564

 

นายณัฐพีรเชษฐ์  ทรัพย์สุดาวงศ์

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้า นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  สังกัดฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 18  มกราคม - 23 เมษายน  2564

 

นายณัฐศักดิ์  ตาเมือง

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  สังกัดฝ่ายกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 18  มกราคม - 23 เมษายน  2564

 

นายธันยบูรณ์  เรือนคำ

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้าที่โครงการนักกีฬาพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม  2564

 

นายวิชญะ พิทักษ์ภาวศุทธิ

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้าที่โครงการนักกีฬาพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม  2564

 

นายสรวิชญ์  คำภีระ

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้าที่โครงการนักกีฬาพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 21 พฤษภาคม  2564

 

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 348 ครั้ง

Keep