ประชาสัมพันธ์แจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศเรื่อง "ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ" ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการเรียนอื่น ๆ ของภาคเรียนที่ 2/2563 ตามเอกสารแนบ หรือ จดหมายถึงผู้ปกครอง คลิก print_letter_to_student.php ผู้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ไปแล้ว หรือชำระก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.act.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1- 7 มีนาคม 2564 โดยโรงเรียนจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านภายในส้ินเดือนมีนาคม 2564

 

ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม  2564 โดยโรงเรียนจะหักส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนอื่นให้ตามใบเเจ้งค่าธรรมเนียมที่จะส่งให้ใหม่

หมายเหตุ : นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท จะไม่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมนี้จำนวนผู้อ่าน 366 ครั้ง

Keep