ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564


งานธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งเรื่องการมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โดยผู้ปกครองเตรียมเอกสารมายื่นที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร

ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

(กรุณาแลกบัตรเข้าภายใน savezone ที่จุดบริการ service center)

 

เอกสารประกอบด้วย

1. เอกสารที่ต้องนำมายื่นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับดังนี้

    1.1 สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

    1.2 สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา และนักเรียน

    1.3 สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา และนักเรียน

    1.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

    1.5 รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. การรักษาสิทธิ ต้องเป็นบิดาหรือมารดา ลงชื่อในเอกสาร กรณีที่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา มารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  และมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมายืนยัน โดยมารายงานตัวที่แผนกธุรการ

3. หลังจากชำระค่ารักษาสิทธิเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

 

*** จะถือว่าการรักษาสิทธิสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ปกครองได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว ***

 

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โทร. 02-8079555-63

แผนกธุรการ ต่อ 101, 109

แผนกการเงิน ต่อ 311​​​​​​​


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 432 ครั้ง

Keep