Music :ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอแสดงความยินดีกับ นายพัทธนันท์ พารักษา เลขประจำตัว 21967 ชั้น ม.6/8 แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนดุริยสังคีต เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep