ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 , ม.3


 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ยืนยันการเข้าทดสอบฯจำนวนผู้อ่าน 51 ครั้ง

Keep