ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563


ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยืนยันการเข้าทดสอบฯ ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะสอบวัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนำผลไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน โดยจัดให้มีการทดสอบของนักเรียนตามกำหนดการ ดังนี้

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564 (ทาง www.niets.or.th)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สอบวันเสาร์ที่ 13, วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564 (ทาง www.niets.or.th)

** ตารางสอบสามารถดูได้ด้านล่าง **

 

สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

1. เข้า - ออกบริเวณโรงเรียนผ่านจุดคัดกรองที่ทางโรงเรียนจัดไว้

2. สวมหน้ากากอนามัย

3. เตรียมปากกา, ดินสอ 2B ยางลบดินสอ และกบเหลาดินสอ

4. เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน

5. มาสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น

6. ห้าม นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

7. นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ

8. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

หมายเหตุ : นักเรียน ป.6 อนุญาตให้นำน้ำยาลบคำผิด เข้าห้องสอบได้

 

สอบถามข้อมูล ได้ที่งานวัดผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โทร.0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 116

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 447 ครั้ง

Keep