ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563


ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะสอบวัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนำผลของการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ โดยการทดสอบมีกำหนดการดังนี้

 

สอบวันเสาร์ที่ 27 และวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ประกาศผลสอบวันที่ 27 เมษายน 2564 (ทาง www.niets.or.th)

** ตารางสอบสามารถดูได้ด้านล่าง **

 

ข้อปฏิบัติ

1. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนก่อนเข้าห้องสอบ

2. อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบเฉพาะ ดินสอ 2B ปากกา ยางลบ และกบเหลาดินสอ เท่านั้น

3. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริต หรือส่อทุจริต เช่น การพูด ถาม บอก หรือดูคำตอบซึ่งกันและกัน

4. ห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในห้องสอบหรือการสอบ เช่น อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

5. ห้ามนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด และห้ามเผยแพร่แบบทดสอบ หรือการดาษคำตอบ

6. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต

7. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม

 

♦ ระเบียบการเข้าห้องสอบ

1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

2. ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ

3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น

5. ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ

6. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา

7. อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

 

♦ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ

1. ปากกาใช้สำหรับกรอกรายละเอียดต่าง ๆ บนหัวกระดาษคำตอบ

2. ดินสอดำ 2B ใช้สำหรับระบายรหัสวิชา เลขที่นั่งสอบ และคำตอบที่ต้องการเลือก

3. ยางลบ

 

♦ หลักฐานที่ใช้การเข้าห้องสอบ

บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูป หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หลักฐานอย่างอื่นที่สามารถใช้แสดงตัวตนของนักเรียน

 

สอบถามข้อมูล ได้ที่งานวัดผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โทร.0 2807 9555 ถึง 63 ต่อ 116


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 95 ครั้ง

Keep