ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563


          ด้วยงานนโยบายและแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป

          ในการนี้ งานนโยบายและแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ปกครองทุกท่าน ในการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่เว็บไซต์ www.act.ac.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม >>>>https://forms.gle/Qod2GHsS3sf1a4FK9  หรือสแกน QRCodeลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 179 ครั้ง

Keep