แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2564


แนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2564

 

 

Ms. Michelle Lhiz Ugay : EP Teacher

Bachelor of Social Sciences

Start work : 11  March  2020

 

นางสาวนันทวรรณ สุ่มมาตร์ 

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานโภชนาการ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  8 กุมภาพันธ์  2564

 

นางสาวชณาพร  กองจันทร์

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานทำความสะอาด สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  16 กุมภาพันธ์  2564

 

นางสาวนนทิยา  สุขสวัสดิ์

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานบาริสต้า  ACT Café

ตั้งแต่วันที่  26 พฤศจิกายน  2563

 

นางสาวอาทิตยา สรวิสูตร

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานบาริสต้า  ACT Café

ตั้งแต่วันที่  4 มีนาคม  2564

 

นางสาวสุภาพร  นวมนาม

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานโภชนาการ   สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  15 มีนาคม  2564

 

นายชลธิศ  สมหวัง

ปฏิบัติหน้าที่  พนักงานทั่วไป   สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม  2564

นายรุ่งตะวัน  ภักผ่อง

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไป   สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

ตั้งแต่วันที่  22 มีนาคม  2564

 

นายเอกราช  มาโส

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ   สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่  22 มีนาคม  2564

 

นายกิตติธัช  นงรัตน์ 

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้าที่นักกีฬาโครงการพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-21 พฤษภาคม 2564

นายกฤตทวี  งามขำ

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้าที่นักกีฬาโครงการพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-21 พฤษภาคม 2564

นายธนชัย  ศรีจันทร์

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้าที่นักกีฬาโครงการพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-21 พฤษภาคม 2564

 

นายชาญณรงค์  มีศิลป์

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล   ปฎิบัติหน้าที่นักกีฬาโครงการพิเศษ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-21 พฤษภาคม 2564

 

นายกีรติ  ชาติชัยภูมิ

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปฎิบัติหน้าที่นักกีฬาโครงการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 19 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 จำนวนผู้อ่าน 124 ครั้ง

Keep