แจ้งการซ่อมเสริมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดำเนินการซ่อมเสริม และตรวจสอบขอบข่ายการซ่อมเสริมแต่ละรายวิชาได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ที่เมนู Grade Reportจำนวนผู้อ่าน 572 ครั้ง

Keep