แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5 ปีการศึกษา 2563


งานวัดผลและวิจัย แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5 ปีการศึกษา 2563 

1. นักเรียนเช็ครายวิชาที่มีผลการเรียน "0"   และขอบข่ายการซ่อมเสริมแต่ละรายวิชาได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน

2. ดำเนินการตามรายละเอียดในขอบข่ายแต่ละรายวิชา หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูผู้สอนตามที่ระบุไว้ในขอบข่ายรายวิชา

3. กำหนดเวลาการซ่อมเสริม   ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 เมษายน 2564จำนวนผู้อ่าน 996 ครั้ง

Keep