แจ้งข้อมูลการนำส่งใบรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร


งานนักศึกษาวิชาทหาร  แจ้งข้อมูลการนำส่งใบรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารขึ้นชั้นปีที่ 2 - 3 พร้อมค่าบำรุงการศึกษา

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และตรวจสอบข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ

- นศท. ขึ้นชั้นปีที่ 2 ส่งเอกสาร และชำระเงินในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

- นศท. ขึ้นชั้นปีที่ 3 ส่งเอกสาร และชำระเงินในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์จำนวนผู้อ่าน 2717 ครั้ง

Keep