ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง โรคไข้เลือดออก


เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนที่จะมาถึงในวันที่15 มิถุนายน 2564 นี้  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการป้องกันโรคไข้เลือดออก  เพื่อให้ทุกท่านนำไปดูแลป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 58 ครั้ง

Keep