ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์สุนทร ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม Best Paper Awards 2021


ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์สุนทร  ศรีจันทร์  ครูกลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา  ได้รับรางวัลการนำเสนอ บทความยอดเยี่ยม Best Paper Awards 2021 เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง กฎหมายแพ่งและอาญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 แบบออนไลน์ “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : ก้าวข้ามความท้าทาย สู่การเรียนรู้วิถีใหม่”  จัดโดย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 281 ครั้ง

Keep