ประชาสัมพันธ์ การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2564


ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับนักเรียนทุกคนกับบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2564 ถึง 27 มีนาคม 2565
ความคุ้มครอง กรณีอุบัติเหตุ/ครั้ง 10,000 บาท
กรณีเสียชีวิต 100,000 บาท

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นประกัน (กรณีอุบัติเหตุ) 
1. ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง รักษาจนเสร็จสิ้น ไม่เกิน 6 เดือน
2. ใบรับรองแพทย์  ฉบับจริง (ระบุการเกิดอุบัติเหตุให้ชัดเจน)
3. นำเอกสารมายื่นเพื่อขอเคลมประกันได้ที่ห้องการเงินในวันทำการ  
4. หลังจากเคลมจากบริษัทประกันได้แล้ว โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี (ระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน)
5. กรณีอุบัติเหตุเรื่องฟัน นำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง การรักษาจะเคลมประกันได้เฉพาะการรักษาเบื้องต้นเท่านั้น โดยใบเสร็จมีอายุไม่เกิน 6 วัน

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายการเงิน โทร. 02-4219663 / 084-421-9196 มิสปรียนันท์
 จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง

Keep