โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีเยี่ยม


ตามที่ได้มีการกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากทางสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย ซึ่งทางคณะผู้ประเมินของสมศ. ได้ทำการตรวจประเมินและตรวจเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภายใต้สถานการณ์การ COVID-19 ผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 


ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมากและดีเยี่ยม ซึ่งผลการประเมินของโรงเรียน มีดังนี้


    •    มาตรฐานที่ 1 - คุณภาพของผู้เรียน  
         ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม


    •    มาตรฐานที่ 2 - กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม


    •    มาตรฐานที่ 3 - กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         ผลการประเมิน  ดีเยี่ยม


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1746 ครั้ง

Keep