ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2/25264


โรงเรียนกำหนดวันเรียนและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรูปแบบ Online On-Site และ On Demand ตามที่รับจากแบบสำรวจความต้องการก่อนเปิดเรียน ดังนี้

1) เปิดเรียนในรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2) กำหนดวันเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site ของระดับชั้นต่าง ๆ ตามความสมัครใจ ดังนี้

    2.1) นักเรียนแผนการเรียน English Program ทุกระดับชั้น

           เริ่มเรียน On-Site ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนที่เรียน Online เรียนพร้อมกับนักเรียนที่เรียน On-Site โดยถ่ายทอดสดจากห้องเรียนแพลตฟอร์ม Google Meet

    2.2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           เริ่มเรียน On-Site ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนที่เรียน Online เรียนในรูปแบบ On Demand

   2.3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           เริ่มเรียน On-Site ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนที่เรียน Online เรียนตามตารางเรียน Online ผ่านแพลตฟอร์ม Webex

   2.4) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

            เริ่มเรียน On-Site ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยเรียนสลับสัปดาห์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มระหว่างเลขที่คู่และเลขที่คี่ เริ่มต้นการเรียน On-Site ในสัปดาห์แรก ให้นักเรียนเลขที่คู่มาเรียนที่โรงเรียน นักเรียนลำดับเลขที่คี่เรียน Online และสลับกันครั้งละสัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่เรียน Online จะเรียนพร้อมกับนักเรียนที่มาเรียน On-Site โดยการถ่ายทอดสดจากห้องเรียนเดียวกันผ่านแพลตฟอร์ม Webex

 

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ช่วยกำกับ ติดตามการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะต่อเนื่องกันระหว่างการเรียนในรูปแบบ Online และ Onsite สงสัยประการใด ขอให้ติดต่อกับคุณครูประจำชั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่อาจไว้วางใจได้ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนอาจมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานกาณ์ โดยจะแจ้งให้ทราบตามลำดับต่อไป

 

จดหมายถึงผู้ปกครอง อสธ 394/2564 กำหนดวันเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2/25264

คลิกที่นี่ http://18.139.154.133/files//temp_letter_to_student/TfPHL3svkc.pdf


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 80 ครั้ง

Keep