ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๕


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก

ด้านวิชาการ ประเภททีม ได้แก่

1. นายธฤต วิทย์วรสกุล นักเรียนชั้น ม.5/1

2. นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4/1

3. ด.ช.เสฎฐพันธ์ เหล่าอารีย์ นักเรียนชั้น ม.3/8

 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ได้แก่

1. ด.ญ.นิชา ธนากรภักดี นักเรียนชั้น ป.5/5

2. ด.ญ.ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา นักเรียนชั้น ป.5B

3. ด.ญ.ราชาวดี เกื้อสกุล นักเรียนชั้น ป.6/1

4. ด.ญ.พิชามญชุ์ เจียงพัฒนากิจ นักเรียนชั้น ป.6A

โดยในปีนี้ มีเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 550 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จำนวน 227 คน (สมาชิกในทีม 97 คน) รวมทั้งสิ้น 874 คน

.

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

คลิกดูรายละเอียด https://moe360.blog/2021/12/08/outstanding-children-youth-2/


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 136 ครั้ง

Keep