แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการรักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนเก่าที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3)


ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารการรักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนเก่าที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธุนบรี)

ผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารมายื่น ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. เอกสารประกอบด้วย

1. เอกสารทุกฉบับลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

   1.1) สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

   1.2) สำเนาทะเบียบบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน

   1.3) สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา และนักเรียน

   1.4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

   1.5) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. การยื่นเอกสารรักษาสิทธิ ต้องเป็นบิดา มารดา ลงชื่อในเอกสาร กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียบบ้านมายืนยัน โดยมารายงานตัวที่แผนกธุรการ

3. โรงเรียนจะรับรักษาสิทธิ เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดค้างชำระ หลังจากชำระค่ารักษาสิทธิเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

 

หมายเหตุ :

* ค่ารักษาสิทธิ รวมค่าชุดพละ หนังสือเรียน ค่าเรียนปรับพื้นฐาน และหักเงินอุดหนุนแล้ว
** จะถือว่าการรักษาสิทธิสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ปกครองได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว

 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-8079555 ถึง 63

แผนกธุรการ ต่อ 101, 109

แผนกการเงิน ต่อ 311

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @actnews


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 269 ครั้ง

Keep