แจ้งประชาสัมพันธ์การรักษาสิทธินักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบภายนอก)


ประชาสัมพันธ์การรักษาสิทธินักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบภายนอก)

ขั้นตอนการรักษาสิทธิ

1. ดำเนินการโอนชำระเงินค่ารักษาสิทธิตามแผนการเรียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 21 ม.ค.65

2. กรอกข้อมูลการรักษาสิทธิให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อลงทะเบียน คลิกเพื่อลงทะเบียนรักษาสิทธิ https://forms.gle/2CXAuMSxsguEynod7

3. ผู้ปกครองจะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติเพื่อยืนยันการลงทะเบียน : หากข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ปกครองแก้ไขได้ในวันยื่นหลักฐานมอบตัววันที่ 20-21 มกราคม 2565 พร้อมลงชื่อกำกับในเอกสาร

4. หลังจากลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้ว ผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารมายื่น ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1 (ไม่ต้องพานักเรียนมา และ กรุณาเตรียมปากกามาด้วย)

- ระดับชั้น ม.1 ยื่นเอกสารรักษาสิทธิ วันพฤหัสบดีที่ 20 ม.ค.2565 เวลา 08.30 - 15.30 น.

- ระดับชั้น ม.4 ยื่นเอกสารรักษาสิทธิ วันศุกร์ที่ 21 ม.ค.2565 เวลา 08.30 - 15.30 น.

* ผู้ปกครองต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย เอกสารประกอบด้วย

    1) สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน

    2) สำเนาทะเบียบบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน

    3) สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา และนักเรียน

    4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

    5) รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง (3x4 ซม.) จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

    6) ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ฉบับจริง (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์)

    7) กรณีนับถือศาสนาคาทอลิก (ต้องแนบสำเนาใบศีลล้างบาป)

5. การยื่นเอกสารรักษาสิทธิ ต้องเป็นบิดาหรือมารดาเท่านั้น *กรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา

1) ผู้ปกครองต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

2) มีหนังสือมอบอำนาจจากบิดาหรือมารดาให้เป็นผู้ปกครองนักเรียน

3) ผู้ปกครองต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ :

* การรักษาสิทธิเป็นนักเรียนจะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ปกครองได้ยื่นหลักฐานครบถ้วนแล้ว

** หลังจากชำระค่ารักษาสิทธิเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

*** หลังจากจบปีการศึกษา 2564 นักเรียนทุกคนต้องนำหลักฐานการจบ ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริง ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร (ประมาณเมษายน-พฤษภาคม 2565)

 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร.0 2807 9555 ถึง 63

แผนกธุรการ ต่อ 101, 109

แผนกการเงิน ต่อ 311

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @actnews


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 330 ครั้ง

Keep