งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ: ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่7/2564 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการ   ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครั้ง 7/2564    ในวันอังคารที่  15  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 - 13.00 น.   ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2564จำนวนผู้อ่าน 94 ครั้ง

Keep