งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ: ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการ     ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 9/2564  ในวันอังคารที่  15  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 13
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2564จำนวนผู้อ่าน 177 ครั้ง

Keep