แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565


แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

นายสุรวุฒิ  โสภาประดิษฐ์
 ครูสอนคณิตศาสตร์ G.6
วุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

นายสิทธิกร  นาคขาว
 ครูสอนคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

นางสาวสุพิดา  เส็งสมัคร
 ครูสอนคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

นางสาวอัจฉราพร   กงพาน
 ครูสอนวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
วุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

นายพงศธร  สนธิลา
 ครูสอนประวัติศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
วุฒิ คริสตศาสนศึกษา
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

นางสาวนันทิชา  การะเกษ
 ครูสอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
วุฒิ การศึกษาบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

 

นายณัฐวัฒน์  สังข์ครบ
 ครูสอนสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

นายนิธิ  ไวปัญญา
 ครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

นางสาวพิมพ์ชนก  คูณมี
 ครูสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

นางสาววราพรรณ  สิงห์คำมา
 ครูสอนภาษาจีน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4
วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  14  พฤษภาคม  2565

 

นางสาวณัชฐนิชา  เพียขันทา
 ครูสอนสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  17  พฤษภาคม  2565

 

นายศรันย์วิทย์  อ่อนจงไกร
 พนักงานร้าน ACT Cafe'
วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เริ่มงานวันที่  11  พฤษภาคม  2565

 

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 131 ครั้ง

Keep