งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1 / 2565 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ภราด ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1 / 2565  ในวันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 - 13.00 น  ณ  ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3  อาคารรัตนบรรณาคาร  ชั้น  4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2564จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง

Keep