แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา  2565


แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ประจำปีการศึกษา  2565

 

นายพิพัฒน์  กมลสุทธิ

นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแสงธรรม   ปฎิบัติหน้าที่งานอภิบาล สังกัดฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวณัฐณิชา เอมโอด

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ปฎิบัติหน้าที่สอนคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวภัญภษา  ขุนสอาดศรี

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวจิรัชญา  มณีวรรณ์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวมัชฌิมา  มากระจัน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

 

นางสาวนูร์ชีรีน  นิมาปู

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นายฐาปนัท  บุญยิ่ง

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นายธรรมเกียรติ  ศรีวะสุทธิ์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวกันต์ฤทัย  จันทา

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนฟิสิกส์   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวณัฏฐิรัตน์  รัตนวิมานชัย

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนฟิสิกส์   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวณัฐชยา  แซ่เติน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนภาษาจีน   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวณัฐสุดา  กองทอง

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนภาษาจีน   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวน้ำเพชร  บุญใหญ่

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนภาษาจีน   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวณัฐวดี  โฉมฉลวย

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวภัทรสุดา  หอมนวล

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   ปฎิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นายนพกร  จิราศักดิ์เกษม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปฎิบัติหน้าที่สอนคณิตศาสตร์   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นางสาวอังสนา มุตตะโสภา

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปฎิบัติหน้าที่สอนคณิตศาสตร์   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

นายชนาศักดิ์  ชูนุช

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปฎิบัติหน้าที่สอนคอมพิวเตอร์   สังกัดฝ่ายวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง

Keep