ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ STEM ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ.2565


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ STEM ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรายชื่อนักเรียน ดังนี้

1. ด.ช.สิรวิชญ์ อมรสิทธิวงศ์ ระดับชั้น ม.2/1
2. ด.ญ.ธัญรดา ควรสุวรรณ ระดับชั้น ม.2/1
3. ด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ระดับชั้น ม.2/1
4. ด.ช.คามิน พร้อมสง่า ระดับชั้น ม.2A
5. ด.ญ.ชัชชญา คูวัฒนา ระดับชั้น ม.2A
6. ด.ช.อิทธิพัทธ์ ภูทวี ระดับชั้น ม.2A
7. ด.ช.กิติภูมิ เข่งเจริญ ระดับชั้น ม.3/8
8. ด.ช.วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร ระดับชั้น ม.3/8
9. ด.ช.อภิรักษ์ ศิริมหากุล ระดับชั้น ม.3/8
10. ด.ช.ณัชชา จวนรมณีย์ ระดับชั้น ม.3/8
11. ด.ช.เสฎฐพันธ์ เหล่าอารีย์ ระดับชั้น ม.3/8


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 10
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 435 ครั้ง

Keep