แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนกรกฏาคม 2565


แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 

 

นางสาวอาธิยา  ฉิมสอาด

 ครูสอนภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6

วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  23 พฤษภาคม  2565

 

นายกันต์กวี  แสนคำ

 ครูสอนวิทยาศาสตร์  EP G.4-6

วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  4  กรกฎาคม   2565

 

นางสาวอาริยา  วิจิตรอมรเลิศ

 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.4-6

วุฒิ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  4  กรกฎาคม   2565

 

Mr. Henrique De Souza Alff

EP Teacher 

Bachelor's in  Environmental Engineering

Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos

Start work :  4  July   2022

 

นางสาวปัทมนัดดา  หินใหม่

 เจ้าหน้าที่งานวัดผล

วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  6  มิถุนายน  2565

 

นางสาวพรกมล  ศรีสมศักดิ์

 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT- Bell

วุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  20  มิถุนายน  2565

 

นางสาวรัชดาวรรณ  คงยัง

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  1  กรกฎาคม   2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง

Keep