แนะนำบุคลากรใหม่ประจำเดือนกันยายน 2565


แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกันยายน  2565

 

น.ส. เนตรชนก  แซ่คู

ครูสอนวิชาศิลปะพื้นฐาน  ระดับชั้น ม.2

วุฒิ   การศึกษาบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  16  สิงหาคม  2565

 

นายรัชกฤช  กฤติกรธัญญสิริ

ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์   ระดับชั้น ม.3

วุฒิ   การบริหารธุรกิจบัณฑิต

เริ่มงานวันที่  19  สิงหาคม  2565

 

Miss  Srinidhi Sridharan

Bell Teacher

Bachelor of Commerce   Bangalore University

Start work :  16 August   2022

 

Miss  Hafsah  Tabassum

EP  Teacher

Bachelor of Science in Physics    

Bahauddin Zakariya University

Start work :  16 August   2022

 

Miss  Zhao Wei

Chinese  Teacher

Chinese International Education   

Xinsiagn University

Start work :  15 August   2022

 

Miss  Song Shuanglin

Chinese  Teacher

Chinese to Speakers of Other Languages

Sichuan International Studies University

Start work :  15 August   2022

 

น.ส. อารยา  สุขสวัสดิ์

ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน ACT CAFE'   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป

เริ่มงานวันที่  29   สิงหาคม  2565

 

นายชินวัตร   กลั่นแจ๊ก

ปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

เริ่มงานวันที่  1  กันยายน  2565

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง

Keep