งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6 / 2565 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 6/2565  ในวันจันทร์ที่  5 กันยายน  2565  เวลา 09.00 - 13.00 น  ณ  ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3  อาคารรัตนบรรณาคาร  ชั้น  4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 11
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2565จำนวนผู้อ่าน 36 ครั้ง

Keep