ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พัชชาภา สัมพัฒนวรชัย น.ส.ปุณณภา ปานทอง น.ส.ฐิตินันท์ ชีวะธรรมรัตน์ นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี


ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พัชชาภา สัมพัฒนวรชัย น.ส.ปุณณภา ปานทอง น.ส.ฐิตินันท์ ชีวะธรรมรัตน์ นักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.และสอวน. ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบโจทย์ทางด้าน BCG ซึ่งมีความหมายดังนี้ – B คือ Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ) – C คือ Circular economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) – G คือ Green economy (เศรษฐกิจสีเขียว) ได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสด  1,500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ มิสวิไลพร ศิลางาม ครูงานวัดผลและวิจัย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง

Keep