งานประกันคุณภาพ : รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มีการดําเนินการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยมีการกําหนดค่าเป้าหมายในการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา และตัวชี้วัดอย่างชัดเจน และได้ทําการติดตามตรวจสอบตามตัวชี้วัดดังกล่าวสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2564 อย่างสมํ่าเสมอ ส่งผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

สำหรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฉบับเต็ม ท่านสามารถอ่านได้จาก link ด้านล่าง

http://www.act.ac.th/act_fsg2020/report_fsg/sar64.pdf


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 167 ครั้ง

Keep