ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอนเสริม เสารสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2565 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่3)


โครงการสอนเสริมเสาร์สร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีโอกาสพัฒนาความรู้ และทักษะเฉพาะด้านของตนเอง เป็นการปรับพื้นฐานการเรียน และเตรียมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้น ทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยคอร์สพิเศษทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรม

(รอบเช้า) เรียนวิชาพื้นฐาน [ วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย และสังคมศึกษา ]

(รอบบ่าย) เรียนคอร์สกิจกรรม (ตามความสนใจ)

**สามารถสมัครเรียนได้ใน SWIS Student**

**สำหรับนักเรียนภายนอกสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการ**


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 127 ครั้ง

Keep