ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2565 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565


เพื่อเป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆของโรงเรียน ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน  เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 9/2565  ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 10
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2565จำนวนผู้อ่าน 37 ครั้ง

Keep