แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2565 และตกค้าง


 แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม ปีการศึกษา 2565 และตกค้าง


งานวัดผลและวิจัย แจ้งกำหนดการขยายเวลาและแนวปฏิบัติการซ่อมเสริม  ปีการศึกษา 2565 และตกค้าง 

ข้อปฏิบัติที่นักเรียนต้องดำเนินการดังนี้

1. เช็ครายวิชาที่มีผลการเรียน "0"   ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน  เมนู Grade Report / SWIS Student

2. ตรวจสอบขอบข่ายการซ่อมเสริมแต่ละรายวิชาได้ที่ http://www.act.ac.th/Reexamination

3. ดำเนินการซ่อมเสริมตามรายละเอียดในขอบข่ายแต่ละรายวิชา หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อครูผู้สอนตามที่ระบุไว้ในขอบข่ายรายวิชา

4. การส่งงานซ่อมเสริมของนักเรียนให้ดำเนินดังนี้

            4.1 กรณีที่งานซ่อมเสริมเป็นรูปเล่มรายงาน/ชิ้นงาน/ใบงาน ให้นำมาส่งที่งานวัดผลและวิจัย โดยเขียน ชื่อ ชั้น เลขที่ และวิชา ให้ชัดเจน

            4.2 กรณีที่งานซ่อมเสริมเป็นไฟล์งาน/Google Form ให้ส่งครูผู้สอนตามช่องทางที่ระบุในขอบข่ายการซ่อมเสริม

            4.3 เมื่อดำเนินการส่งงานตามขอบข่ายเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมายื่นหลักฐานการส่งงานและลงชื่อที่ ห้องงานวัดผลและวิจัย

 5. กำหนดการขยายเวลาเวลาการซ่อมเสริม (รอบที่ 2)   ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานวัดผลและวิจัย

โทร. 0-2807-9555-63 กด 116

ในวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 141 ครั้ง

Keep