เชิญชวนคุณครู ผู้ปกครอง ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัล ACT 60th Diamond Jubilee Award


รางวัล ACT 60th Diamond Jubilee Award

60 ปี 60 รางวัล (พิจารณาจากผลงานที่ดีที่สุด 60 รางวัล)

คุณสมบัตินักเรียนที่ได้รับการพิจารณา

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  2. เป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา
  3. มีความประพฤติดี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
  4. ได้รับการพิจารณา และเสนอชื่อจากผู้รับชอบภายในโรงเรียน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และมีหลักฐานยืนยันผลงานตามเกณฑ์

 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล ACT 60th Diamond Jubilee Award ด้านกิจกรรมทางวิชาการ

เป็นผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจากการเข้าประกวด หรือจากการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ภายนอกโรงเรียน ตั้งแต่ระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือเทียบเท่า โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษา 2565 รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง มีสถาบัน/ทีม/ผู้ร่วมแข่งขัน หรือเข้าร่วมการประกวด ไม่น้อยกว่า 8 สถาบัน/ทีม/ผู้ร่วมแข่งขัน

 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล ACT 60th  Diamond Jubilee Award ด้านกิจกรรมดนตรี กีฬา และการแสดง

เป็นผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจากการเข้าประกวด หรือจากการแข่งขันกิจกรรมดนตรี กีฬา และการแสดง ภายนอกโรงเรียน ตั้งแต่ระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศหรือเทียบเท่า โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษา 2565  รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง มีสถาบัน/ทีม/ผู้ร่วมแข่งขัน หรือเข้าร่วมการประกวด ไม่น้อยกว่า 8 สถาบัน/ทีม/ผู้ร่วมแข่งขัน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. - 6 ก.พ. 2566 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง

Keep