แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ประจำปีการศึกษา  2566


แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ประจำปีการศึกษา  2566

นายภูริ  มนัสวิภาวี
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแสงธรรม    สอนคริสตศาสนา   สังกัดสำนักผู้อำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ 13  พฤษภาคม- มีนาคม 2566

 

นายกรัญพงศ์  ไทยสงเคราะห์
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   สอนดนตรีไทย  สังกัดฝ่ายกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 15  พฤษภาคม-  มีนาคม 2566

นางสาวศศิวิมล  สังข์กล่ำ
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   สอนวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 15  พฤษภาคม-  มีนาคม 2566
 
 

นางสาววรินทร  เส็งสุวรรณ
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  สอนวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัดฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม-  30 กันยายน 2566

นางสาวสุชัญญา  กุลทอง
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  สอนวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัดฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม-  30 กันยายน 2566

นายบุณยกร  แก่นเฟื่อง
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  สอนวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัดฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม-  30 กันยายน 2566

นายปัณณธร  มุททารัตน์
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  สอนวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัดฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม-  30 กันยายน 2566

นายปัณณธร  มุททารัตน์
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  สอนวิชาคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม-  30 กันยายน 2566

นางสาวกฤติกา  พรรณบัตร
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  สอนวิชาคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม-  30 กันยายน 2566

างสาวณฐนญวรรณ์  วิทยาพันธ์ประชา
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  สอนวิชาคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม-  30 กันยายน 2566

นายซอลาอุดดีน  สะอะ
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  สอนวิชาคณิตศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 12  พฤษภาคม-  30 กันยายน 2566

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 62 ครั้ง

Keep