Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรอง)
 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีรายชื่อสำรองเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นำใบเลือกแผนการเรียนยื่นที่ห้องการเงินได้ตั้แต่วันที่ 28 มกราคม 2551-1กุมภาพันธ์ 2551 ถ้าพ้นเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  ธนนท์    เริงวิจิตรา
นาย  เมธัส    เมธศาสตร์
นาย  วีรภัทร    พรโชคชัย
นาย  ปณัฐ    พลับใจบุญ
     
     
     
นาย  พงศ์วริศ    กิจสุทธิ
     
นาย  ชยุต    พิมพา
     
นาย  เอกสิทธิ์    บุญญาเขตชัย
นาย  นริศ    เสรีนิราช
นาย  ณัฐอริยะ    แซ่ไหน
นาย  ณฤกษ์    ปึกขาว
นาย  ธารธร    ชัยชนะวงศ์
     
นาย  อิศรา    รักษาพล
นาย  ภูมิ    บัวพิพัฒน์วงศ์
นาย  ภัทร    สุรังค์กาญจนจัย
นาย  ไพฑูรย์    ชื้อเจริญพงศ์
นาย  ศฐาวัชร์    วันทนวดี
     
     
นาย  ปวเรศ    จูฬติตตะ
นาย  พงศกร    ปฐมสุนทรชัย
นาย  นนท์    อุปะทะ
นาย  ณัฐนัย    สุวรรณชูชิต
นาย  ปรัชญา    ขจรกิตติบารมี
นาย  ธนาธิป    ตะโคดม
นาย  ชาญคริสต์    นพรัตน์
นาย  นัธทวัฒน์    สถาพรชัยสิทธิ์
นาย  เมธัส    แสงแก้ว
นาย  ปฏิญญา    น้อยแสง
นาย  พงศภัค    วิวิธสิริ
นาย  คงฤษธิ์    ชาติปฐมรักษ์
นาย  อัสนี    กัณหโพธิ์
นาย  อิทธิโชติ    คงหอมมิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 200 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน