Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ Pre - ม.ต้น และ Pre - Admissions
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมโครงการทดสอบ Pre - ม.ต้น และ Pre - Admissions ประจำปีการศึกษา 2550
ได้รับรางวัลดังนี้
1. นายเจนวิชญ์  วานิชพิพัฒน์  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  ในฐานะทำคะแนน Pre - Admissions สายวิทย์ ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค
2. นายอรรถวิทย์  เลิศสรรเสริญ  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน Pre - ม.ต้น ประเภทคะแนนรวม(สายเตรียมอุดม) ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค
3. นายทัศน์พล  รัตนะโสภณชัย  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน Pre - ม.ต้น ประเภทคะแนนรวม (สายมหิดลวิทยานุสรณ์)  ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแค

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     
นาย  อรรถวิทย์    เลิศสรรเสริญ
นาย  ทัศน์พล    รัตนะโสภณชัย      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 127 ครั้ง จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน