Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอแสดงความยินดีกับด.ช.วิศรุต ศศิโภคา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 เลขประจำตัว 17565 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 และรับการตรวจประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาได้กำหนดการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 7.30 น. ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม
มิส  บุญสืบ    แสงทอง
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล
มิส  ชุติภา    โคตรสมบัติ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
มาสเตอร์  พิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
มิส  นงนุช    เอกตระกูล
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
มิส  ขวัญตา    จริยสถิตกุล
มิส  จุฑาภรณ์    ผการัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)
มาสเตอร์  สุรัตน์    ดวงบุบผา (ออกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554)
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
มิส  สุทธิกานต์    อุปพงษ์
มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ
มิส  เยาวภา    ฐาปนะดิลก (ออกเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2553)
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์
มิส  อัญชลี    โชระเวก (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
     มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 97 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน