Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ
 ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เพศหญิง (โสด) อายุ 20-30 ปี
2.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
3.  วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวส. หรืออนุปริญญา
4.  มีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5.  หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจติดต่อขอแบบฟอร์ม และยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4-22 กุมภาพันธ์ 2551

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

(นายส่องแสง  ปทะวานิช)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 103 ครั้ง จาก งานเลขาผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน