นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานมหิดลวิชาการ


เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหิดลวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2550 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสายา จ. นครปฐม ผลการแข่งขันปรากฏว่า
            1. นายพงศกร  คงสาคร            ชั้น ม.5/4
            2. นายวฤณ  เกิดโภคา                ชั้น ม.5/4
            3. นายเทอดพงษ์ หวังไพบูลย์กิจ ชั้น ม.5/4
    ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
    ได้รับโล่และเกียรติคุณประกาศจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

            4. นายเสาวพจน์  สารัมภกุล            ชั้น ม.5/4
            5. นายธนิน    ติยานนท์                    ชั้น ม.5/4
            6. นายพูลพิพัฒน์  วชิรประดิษฐพร  ชั้น ม.5/4
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
    ได้รับเกียรติคุณประกาศจาก คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
        โดยมี ม.ก้องเกียรติ จำปาศรี เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการเข้าร่วมการแข่งขัน

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep