Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานมหิดลวิชาการ
 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานมหิดลวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2550 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสายา จ. นครปฐม ผลการแข่งขันปรากฏว่า
            1. นายพงศกร  คงสาคร            ชั้น ม.5/4
            2. นายวฤณ  เกิดโภคา                ชั้น ม.5/4
            3. นายเทอดพงษ์ หวังไพบูลย์กิจ ชั้น ม.5/4
    ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
    ได้รับโล่และเกียรติคุณประกาศจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

            4. นายเสาวพจน์  สารัมภกุล            ชั้น ม.5/4
            5. นายธนิน    ติยานนท์                    ชั้น ม.5/4
            6. นายพูลพิพัฒน์  วชิรประดิษฐพร  ชั้น ม.5/4
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
    ได้รับเกียรติคุณประกาศจาก คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
        โดยมี ม.ก้องเกียรติ จำปาศรี เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการเข้าร่วมการแข่งขัน• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ก้องเกียรติ    จำปาศรี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2554)

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  พงศกร    คงสาคร
นาย  วฤณ    เกิดโภคา
นาย  เทอดพงษ์    หวังไพบูลย์กิจ
นาย  เสาวพจน์    สารัมภกุล
นาย  ธนิน    ติยานนท์
นาย  พูลพิพัฒน์    วชิรประดิษฐพร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสามารถทางวิชาการของนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มาสเตอร์  ก้องเกียรติ    จำปาศรี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2554) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 79 ครั้ง จาก กลุ่มวิทยาศาสตร์
การแข่งขันทางวิชาการ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน