Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานนิเทศ (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2550
       แบบฟอร์มการสรุปงานนิเทศการสอน ของกลุ่มสาระฯ
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  อัจฉรา    จันหา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 184 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการอบรมนิเทศการสังเกตการจัดการเรียนรู้
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน