เจ้าหน้าที่ใหม่


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้างานบุคลากรข้อมูลครูชาวต่างชาติ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ คือ
  ปิยธิดา ปั้นหลุย
      เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 และมีบุคลากรเปลี่ยนชื่อใหม่ คือ
  นางสาว  มาลี  เลิศไฝ่คุณธรรม  เปลี่ยนเป็น  นางอติภา  เจ็งประเสริฐ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคคล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 171 ครั้ง

Keep