Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    เจ้าหน้าที่ใหม่
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รับบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้างานบุคลากรข้อมูลครูชาวต่างชาติ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ คือ
  ปิยธิดา ปั้นหลุย
      เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 และมีบุคลากรเปลี่ยนชื่อใหม่ คือ
  นางสาว  มาลี  เลิศไฝ่คุณธรรม  เปลี่ยนเป็น  นางอติภา  เจ็งประเสริฐ
มิส  ระพีพร    ไชยกายุต ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 152 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน