กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมประจำเดือนมกราคม 2551


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจการอ่านจนกระทั่งมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาการอ่าน นำประโยชน์ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานห้องสมุด
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 158 ครั้ง

Keep