ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อสงสัย ระเบียบว่าด้วย "บำเหน็จ และบำนาญ พุทธศักราช 2549"


ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อสงสัย ระเบียบ ว่าด้วย “บำเหน็จ และบำนาญ พุทธศักราช 2549” ของมูลนิธิฯ
โดยให้คุณครูโหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของโรงเรียน  แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการถาม  พร้อมทั้ง Print out  ส่งที่ ม. สนอง วิเวก
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 – ศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 122 ครั้ง

Keep